१/१ श्री. रविंद्र यशवंत आठल्ये

१००४/९, ए वॉर्ड,

न्यू महाद्वार रोड,

कोल्हापूर ४१६ ०१२

१/१४ श्री. वसंत गोविंद आठल्ये

९१, अलंकार सोसायटी, सर्वेश हॉलसमोर,

टिळकनगर, डोंबिवली (पूर्व)- ४२१ २०१

१/२ श्री. उदय यशवंत आठल्ये

७४१/१/९,एफ १०२,

अवधूत अपार्टमेंट, श्रीकृष्ण कॉलनी,

संभाजीनगर एस. टी. स्टँडजवळ,

कोल्हापूर ४१६ ०१२

१/१५ श्री. मनोहर गोविंद आठल्ये

४, स्वावलंबन, मामलेदारवाडी,

गल्ली नं. ६, मालाड (पश्चिम)

मुंबई ४०० ०६१

१/३ श्री. यशवंत सखाराम आठल्ये

३३, अमीर मॅन्शन, पहाडी म्युनि.शाळेसमोर,

गोरेगाव (पूर्व) मुंबई ४०० ०६३

१/१६ श्री. मार्तंडप्रभुप्रसाद वसंत आठल्ये

ए-१७, भगवती हौसिंग सोसा.,चाफेकर बंधू

मार्ग, मुलुंड (पूर्व), मुंबई ४०० ०८१

१/४ श्री. सुनील गणेश आठल्ये

ए-१, ओम श्री यशोधन को.ऑप. सोसायटी,

जयप्रकाश नगर, पाचवा रस्ता,

गोरेगाव (पूर्व), मुंबई ४०० ०६३

१/१७ श्री. माणिक गोविंद आठल्ये

१/९, श्री नवजीवन को.ऑप.हौ. सोसायटी,

२ रा मजला, अॅड. एस.वढावकर मार्ग,

कोपरी, ठाणे ४०० ६०२

१/५ श्री. वामन भार्गव आठल्ये

९, आराधना, देशमुखवाडीमागे, मिठागर रस्ता,

मुलुंड (पूर्व), मुंबई ४०० ०८१

१/१८ श्री. विलास गोविंद आठल्ये

६/१९५, योगानंद सोसायटी, वझिरा नाका,

बोरीवली (पश्चिम), मुंबई ४०० ०९२

१/६ श्री. आनंद शंकर आठल्ये

ए-३, प्रभा हौसिंग सोसायटी,

सुयोग डिपार्टमेंटल स्टोअर्ससमोर,

राजाजी क्रॉस पथ क्र. १, रामनगर,

डोंबिवली (पूर्व), जि. ठाणे ४२१ २०१

१/१९ श्री. विनायक उद्धव आठल्ये

१०, नवभाग्यश्री, ४ था मजला,

महात्मा फुले रोड, मुलुंड (पूर्व),

मुंबई ४०० ०८१

१/७ श्री. मोहन शंकर आठल्ये

ए-२, गुंजन सोसायटी, डॉ. राजेंद्रप्रसाद रोड,

टिळकनगर, डोंबिवली (पूर्व), जि. ठाणे

१/२० श्री. पुरुषोत्तम उद्धव आठल्ये

१४, सहयोग, राम मारुती रोड,

चौपाडा, ठाणे ४०० ६०२

१/८ श्री. दत्तात्रय भार्गव आठल्ये

द्वारा : श्री. मिलिंद दत्त्तात्राय आठल्ये

ए-२०३, शेफालिका हाईट्स,

बलवंतपुरम्, शिवतीर्थनगर, पुणे ३८

१/२१ श्री. हेमंत श्रीकृष्ण आठल्ये

श्री. समीर श्रीकृष्ण आठल्ये

सी- २/१, सुमन नगर, सायन ट्रॉम्बे रोड,

चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१

१/९ श्री. मंदार पंढरीनाथ आठल्ये

बि.नं. २/४, आनंदनगर, पौड रोड, पुणे - ०२९

१/२२ श्री. सुरेश विनायक आठल्ये

त्रिमूर्ती, ९, कैलाशनगर सोसायटी,

शास्त्रीनगर, डोंबिवली (पश्चिम) ४२१ २०२

१/१० श्री. शांताराम भार्गव आठल्ये

इ-३/४, केव्हीझ पार्क, नागाळा पार्क,

कोल्हापूर ४४१६ ००३

१/२३ श्री. कमलाकर विनायक आठल्ये

१४, यमुना, शास्त्री हॉल, ग्रँट रोड,

मुंबई ४०० ०७७

१/११ श्री. विठ्ठल भार्गव आठल्ये

सी-५, लेबर कॉलनी, हरिहर, पो. यंत्रपूर,

जि. चित्रदुर्ग,- ५७७ ६०२ (कर्नाटक)

१/२४ श्री. अरुण विनायक आठल्ये

८/५०, अहंमद सेलर बिल्डिंग,

नायगाव क्रॉस रोड, दादर, मुंबई ४०० ०१४

१/१२ श्री. भालचंद्र भार्गव आठल्ये

अवधूत चिंतन, मुरलीधर आळी,

पाटोळे सॉ मिलसमोर, मु.पो.साखरपा कोंडगाव, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ४१५ ८०३

१/२५ श्री. बाळकृष्ण वसंत आठल्ये

धारेश्वर अपार्टमेंट, स.नं.६७/१, बि.नं.ए,

प्लॉट नं. ३, वडगाव बु ll, सिंहगड रोड,

पुणे ४११ ०४१

१/१३ श्री. मधुकर गोविंद आठल्ये

विजयकुंज सोसायटी, सी-१/१,

अंकुर हॉस्पिटलजवळ, कांजूर व्हिलेज रोड,

कांजूरमार्ग (पूर्व), मुंबई ४०० ०४२

१/२६ श्री. विजय वसंत आठल्ये

ई २७, ससून क्वार्टर्स, ४२३, सोमवार पेठ, पुणे ४११ ००१

१/२७ श्री. अनंत वसंत आठल्ये

श्री स्वामी समर्थ हौ. सोसायटी,

बिल्डींग ए- १, प्लॉट नं. ९,

पाषाण- सूस रोड, पुणे ४११ ०२१

१/४१ श्री. उल्हास अनंत आठल्ये

ए/२७, राजस गार्डन, मॉडेल कॉलनी,

केटरिंग कॉलेजजवळ,

पुणे ४११ ०१६

१/२८ श्री. चंद्रकांत विष्णू आठल्ये

सिद्धीविनायक नगर, हायड्रो कॉलनी,

कॉलेज पाठीमागे, मु. पो. देवरुख,

ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ४१५ ८०४

१/४२ श्री. प्रदीप विनायक आठल्ये

यशदा, लक्ष्मीवाडी, मु.पो. कुडाळ,

जि. सिंधुदुर्ग ४१६ ५२०

१/२९ श्री. हनुमान विष्णू आठल्ये

सावित्रीबाई फुले महिला विद्यालयाशेजारी,

मु.पो. देवरुख, ता. संगमेश्वर,

जि. रत्नागिरी ४१५ ८०४

१/४३ श्री. वासुदेव रामचंद्र आठल्ये

१२/ २७५, विजयनगर सोसायटी, स्वामी

नित्यानंद मार्ग, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- ६९

१/३० श्री. रामकृष्ण सखाराम आठल्ये

१/५, एलोरा सोसायटी, पंडित दीनदयाळ मार्ग, विष्णूनगर, डोंबिवली (पश्चिम),

जि. ठाणे ४२१ २०२

१/४४ श्री. भालचंद्र महादेव आठल्ये

२/१२, मोरेश्वर कृपा सोसायटी,

भांडूप (पूर्व), मुंबई ४०० ०४२

१/३१ श्री. महेश भगवान आठल्ये

खालची आळी, मु.पो. देवरुख,

ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

१/४५ श्री. प्रमोद गणेश आठल्ये

२, श्रीराम कृपा को ऑप.हौसिंगसोसायटी,

सेक्टर २-ए, ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८

१/३२ श्री. विनायक त्र्यंबक आठल्ये

इ/८, आदिनाथ सोसायटी, झेल मिस्त्री रोड,

एन्टॉप हिल, वडाळा, मुंबई ४०० ०३७

१/४६ श्री. मकरंद श्रीपाद आठल्ये

द्वारा: श्री. धारवाडकर (गजानन भोजनालय)मंगेशी देवळाजवळ, मंगेशी,

मार्दोळ, गोवा ४०३ ४०४

१/३३ श्री.सुनील सुरेश आठल्ये

एफ- ३, सोहम् अपार्टमेंट,

शिवाजी नगर, रत्नागिरी ४१५ ६१२

१/४७ श्री. नंदकुमार रघुनाथ आठल्ये

२०३, कदंब-४, २ रा माळा, वसंत विहार,

पोखरण रोड नं. २, ठाणे (पश्चिम)

१/३४ डॉ. सुभाष मधुकर आठल्ये

२५, नागाळा पार्क,

कोल्हापूर ४१६ ००३

१/४८ श्री. श्रीनिवास वसंत आठल्ये

५६८, शनिवार पेठ, नारायण स्मृती अपार्टमेंट,

पुणे ४११ ०३०

१/३५ श्री. श्रीराम यशवंत आठल्ये

ईशावास्यम्, नरसिंह धाम, मदर्स स्कूलच्या मागे,

गोत्री रोड, बडोदरा (बडोदे), गुजरात ३९० ०२१

१/४९ श्री. श्रीकांत वसंत आठल्ये

३-४, हरि निवास, प्लॉटनं. ७४,

मिडलक्लास को.ऑप.हौ. सोसा. लि.,

बार्नस् स्कूलसमोर, पनवेल ४१० २०६

१/३६ श्री. रमेश बळीराम आठल्ये

५ ब, योगानंद सोसायटी, ब्लॉक नं. १८८,

वझीर नाका, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई- ९२

१/५० श्री. सुनील भालचंद्र आठल्ये व

श्री. अनिल भा. आठल्ये

कृष्णकृपा, विठ्ठल मंदिर रोड, शास्त्री

हॉलजवळ, दत्तनगर, डोंबिवली(पूर्व)

४२१ २०१

 

 

१/३७ श्री. प्रविण प्रभाकर आठल्ये

ब- १६, अनुराज को.ऑप.हौसिंग सोसायटी,

कस्तुरबा क्रॉस रोड नं. ५, बोरीवली (पूर्व)

मुंबई ४०० ०६६

१/५१ श्री. संजय रामचंद्र आठल्ये

३/२१, राजेंद्र पार्क, स्टेशन रोड,

गोरेगाव (पश्चिम)

मुंबई ४०० ०६२

 

१/३८ श्री. विवेक निळकंठ आठल्ये

डी- १०, पुण्यनगरी सोसा., बिबवेवाडी,

महेश सोसायटी समोर, पुणे- ४११ ०३७

१/५२ श्री माधव दामोदर आठल्ये

१०, इंद्रप्रस्थ, रघुवीर नगर,

डोंबिवली (पूर्व), ठाणे ४२१ २०१

१/३९ श्री. रविंद्र शिवराम आठल्ये

४/ब, श्री गीता हौसिंग सोसायटी,

शिवदर्शन चौक, शाहू कॉलेज रोड, पुणे- ०९

१/५३ सौ. मीना आठल्ये

न्यू तापडीया नगर, खरप रोड,

मु.पो. जि. अकोला

१/४० श्री. विजयकुमार अनंत आठल्ये

बी/४, पुष्पहास सहकारी गृहरचना संस्था मर्या.,

पुणे सातारा रस्ता, भापकर पेट्रोल पंपासमोर,

पुणे - ३७

१/५४ श्री. नितीन मधुकर आठल्ये

जे-१७, स्टेट बँकनगर हौ. कॉलनी,

बिबवेवाडी, पुणे ४११ ०३७

 

१/५५ श्री. शंकर श्रीकृष्ण आठल्ये

शाबक शर्माची चाळ, बाळभाट रोड,

गोरेगांव (पूर्व), मुंबई ४०० ०६३

 

१/६९ श्री. अरविंद राजाराम आठल्ये

ब्लॉक नं. ६, १ला मजला, अमीधारा को.

ऑप. हौ. सोसा., गोपाळनगर रोड नं. २,

डोंबिवली (पूर्व), जि. ठाणे ४२१ २०१

१/५६ श्री. राजीव श्रीराम आठल्ये

क -१०, गुंफादर्शन को. ऑप. हौ. सोसायटी,

आसरा कॉलनी रोड, दत्तपाडा,

बोरीवली (पूर्व), मुंबई ४०० ०६६

१/७० श्री. वसंत नारायण आठल्ये

१४६७, शिवाजी नगर, गुजराळी,

राजापूर, जि. रत्नागिरी ४१६ ७०२

१/५७ श्री. यशवंत रामचंद्र आठल्ये

१/८, भक्तियोग सोसायटी,

लोकमान्य टिळक रोड, वझिरा नाका,

बोरिवली (पश्चिम), मुंबई ४०० ०९२

१/७१ श्री. जयंत बाळकृष्ण आठल्ये

ब/९, इंद्रवदन को. ऑप. सोसा. लि.,

पद्माबाई ठक्कर रोड, माहिम,

मुंबई ४०० ०१६

१/५८ श्री. विलास विश्वनाथ आठल्ये

४, शीतल, वझिरा नाका,

लोकमान्य टिळक रोड, बोरिवली (पश्चिम),

मुंबई ४०० ०९२

१/७२ श्री. विजय दि. आठल्ये

१२, वसंत बहार सोसायटी,

जीवन विकास मार्ग, सहार रोड,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई -

१/५९ श्री. सुधीर गणेश आठल्ये

सी/२०१, रेनबो सोसायटी, सेक्टर -१९,

ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ७०८

१/७३ श्री. वसंत गणेश आठल्ये

२९, जयस् को. ऑप. सोसायटी,

जयप्रकाश रोड नं. ५, जयप्रकाश नगर,

गोरेगाव (पूर्व), मुंबई ४०० ०६२

१/६० डॉ. विजय मोहिनीराज आठल्ये

जानकी, सफलानंद सोसायटी,

आनंदनगर, पुणे ५१

१/७४ श्री. दिनकर परशुराम आठल्ये

२०२, महाजनपेठ, बृहाणपूर (पू. निमाड)

मध्यप्रदेश

१/६१ श्री. अशोक भास्कर आठल्ये

८६ बी, राजेंद्रनगर, इंदोर,

मध्यप्रदेश ४५२ ००८

१/७५ श्री. प्रसन्न मनोहर आठल्ये

ब्लॉक नं. ७, साईकुटीर, तेजपाल स्कीम,

रोड नं. ५, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई ५७

१/६२ श्री. विष्णू भगवान आठल्ये

सी/ओ, २०९२, करमरकर वाडा,

ब्राह्मणपुरी, मु.पो. मिरज, जि. सांगली

१/७६ श्री. गौरव मुकुंद आठल्ये / श्रीमती आशा

मुकुंद आठल्ये, १२, दाते भवन, १ ला

मजला, अक्षीकर स्ट्रीट, दादर,

मुंबई ४०० ०२८

१/६३ श्री. काशिनाथ (प्रभाकर) लक्ष्मण आठल्ये

संकल्प, ई-३/२७५, महावीर नगर,

अरोरा कॉलनी, भोपाळ,

मध्यप्रदेश ४६२ ०१६

१/७७ श्री. उपेंद्र रामचंद्र आठल्ये

३५, प्रशांत सोसायटी, पौंड रोड,

कोथरूड, पुणे ४११ ०२९

 

 

१/६४ श्री. रविंद्र काशिनाथ आठल्ये

चश्मे-ई-शाही को.ऑप.हौ. सोसायटी,

नॉर्थ मेन रोड, कोरेगाव पार्क, पुणे ४११ ००१

१/७८ श्री. उदय रामचंद्र आठल्ये

३५, प्रशांत सोसायटी, पौंड रोड,

कोथरूड, पुणे ४११ ०२९

१/६५ श्री. संजय माधव आठल्ये

वासुदेव बिल्डींग नं. ३, तळमजला,

जगन्नाथ शंकरशेठ रोड, मुंबई ४०० ००२

१/७९ श्री. शंकर आठल्ये

५८, रामबाग, इंदूर ४५२ ००१

(मध्यप्रदेश)

१/६६ श्री. श्रीराम वि. आठल्ये

ब/३, सतनाम अपार्टमेंट,

लोकमान्य टिळक रोड, मुलुंड (पूर्व),

मुंबई ४०० ०८१

१/८० श्री. जयंत आठल्ये

४२, गोडबोले कॉलनी, अन्नपूर्णा रोड,

इंदूर ४५२ ००१ (मध्यप्रदेश)

१/६७ श्री. वसंत शंकर आठल्ये

प्रसाद बंगला, डॉ. राजेंद्रप्रसाद रस्ता,

दत्तनगर, डोंबिवली (पूर्व), मुंबई ४२१ २०१

१/८१ मेजर शरद लक्ष्मण आठल्ये

इंद्रप्रस्थ, उत्तरा नगरी, भाऊ पाटील रोड,

औंध, बोपोडी, पुणे ४११ ००३

१/६८ श्री. राजाराम धुंडीराज आठल्ये

भाग्यश्री, हायड्रो कॉलनीजवळ, मु.पो.देवरुख,

ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ४१५ ८०४

१/८२ श्री. गोपाळ सदाशिव आठल्ये

श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिर, अकादाउ चौक,

मेन रोड, गाव: उरई, जि. जालौन,

उत्तरप्रदेश

१/८३ श्री. राजीव आठल्ये

२०१, प्रसन्न अपार्टमेंट, ८/९ मनोरमा गंज,

इंदूर ४५२ ००१

१/९८ श्री. प्रकाश मोरेश्वर आठल्ये

४/९६, विजयनगर सोसायटी, स्वामी

नित्यानंद मार्ग, अंधेरी (पूर्व),

मुंबई ४०० ०६९

१/८४ श्री. अनंत गोविंद आठल्ये

५८, रामबाग,

इंदूर ४५२ ००१

१/९९ श्री. विजय दिगंबर आठल्ये

आदर्श वसंतबहार सोसायटी, विंग ए/१२,

स्वामी नित्यानंद मार्ग, अंधेरी (पूर्व),

मुंबई- ४०० ०६९

१/८५ श्री. पांडुरंग केशव आठल्ये

अमरकृपा, पिर गल्ली, कृष्णपुरा, १६,

टिळक पथ, इंदूर ४५२ ००१

१/१०० श्री. अनंत परशुराम आठल्ये

६/१३४, विजयनगर सोसायटी, स्वामी

नित्यानंद मार्ग, अंधेरी (पूर्व),

मुंबई ४०० ०६९

१/८६ श्री. विनायक नारायण आठल्ये

२२८/१५, राजा राममोहन रॉय रोड,

शाम्भव दर्शन, गिरगाव, मुंबई ४०० ००४

१/१०१ श्री. राजाराम गंगाराम आठल्ये

साईधाम, कौजलगी लेन,

विजापूर, - ५८६ १०१ (कर्नाटक राज्य)

१/८७ प्रा. श्रीनिवास वासुदेव आठल्ये

श्रीनिकेतन, ६२०, रत्नाप्पा कुंभार नगर,

पाचगाव, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर

१/१०२ श्री. मधुकर लक्ष्मण आठल्ये

बी-८, इंद्रनील सोसायटी, कॅनडा कॉर्नर,

वसंत मार्केट, नाशिक

१/८८ श्री. प्रभाकर वासुदेव आठल्ये

शिवकृपा, प्लॉट नं. ५९, जरग नगर,

कोल्हापूर ४१६ ००७

मो. ८६०५६५१७७१ फोन नं.(०२३१) २६३७०२५

१/१०३ श्री. शांताराम लक्ष्मण आठल्ये

गुलमोहर को.ऑप.हौ. सोसायटी,

ब्लॉक नं.२०, प्लॉट नं.११५, प्रकाश

कोटणीस मार्ग क्रॉस लेन, माहिम,मुंबई १६

१/८९ श्री. अरविंद वासुदेव आठल्ये

८/२, बिल्वदल, आशियाना, जरग नगर,

कोल्हापूर ४१६ ००७

१/१०४ श्री. ओजस निरंजन आठल्ये

बी-५/५४, विजयनगरी अनेक्स, वाघबीळ,

घोडबंदर रोड, ठाणे (पश्चिम) ४०० ६०७

१/९० श्री. श्रीकांत वासुदेव आठल्ये

गुरुस्मृती, प्लॉट नं. ६०६, रत्नाप्पा कुंभार नगर,

पाचगाव, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर

१/१०५ श्रीमती सीतामाई पुंडलिक आठल्ये

आठल्ये बिल्डींग, आठल्ये गुरुजी रोड,

प्रकाश टॉकीजजवळ, बेळगाव (कर्नाटक)

 

१/९१ श्री. प्रल्हाद वासुदेव आठल्ये

मु.पो. सांगरूळ, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर

१/१०६ श्री. दीपक अनंत आठल्ये

मु.पो. स्तवनिधी, निपाणी, ता. चिकोडी,

जि. बेळगाव, कर्नाटक राज्य

१/९२ श्री. किशोर पुरुषोत्तम आठल्ये

सेक्टर नं.२, ई-१७२, ऐरोली,

नवी मुंबई ४०० ७०८

१/१०७ श्री. नृसिंह भगवान आठल्ये

रंगलक्ष्मी अपार्टमेंट, ब्लॉक नं.२,

प्लॉट नं. १४४,गंगा हॉस्पिटलनजीक,

रंकाळा एस.टी. स्टॅंड शेजारी, दुधाळी,

कोल्हापूर ४१६ ०१२

१/९३ श्री. राजीव विनायक आठल्ये

ए-१४, त्रिदल हौसिंग सोसायटी,

मिठागर रोड, मुलुंड (पूर्व), मुंबई ४०० ०८१

१/१०८ श्री. दत्तात्रय भगवान आठल्ये

तुळीज गाव, मदन बंगला,

नालासोपारा (पूर्व), मुंबई ४०१ २०३

१/९४ श्री. आनंद श्रीराम आठल्ये

ए-३१, सीतासदन, बोरसपाडा,

भाटिया हायस्कूलजवळ, कांदिवली (पश्चिम),

मुंबई ४०० ०६९

१/१०९ श्री. सदाशिव श्रीकृष्ण आठल्ये

द्वारा: राजेश्वर स्टेट बँक कॉलनी, कॉ २६,

गोरक्षण रोड, अकोला, जि. वाशीम

१/९५ श्री. सतीश मधुकर आठल्ये

ए/६, त्रिदल अपार्टमेंट,

न्यू श्रेयनगर, औरंगाबाद ४३१ ००५

१/११० श्री. अच्युत शिवराम आठल्ये

LIC कॉलनी, मारुती मंदिर जवळ,

रत्नागिरी ४१५ ६१२

१/९६ डॉ. शरद मधुकर आठल्ये

२५०/४६, बी, कलेक्टर ऑफिससमोर,

नागाळा पार्क, कोल्हापूर ४१६ ००३

१/१११ श्री. प्रसाद श्रीधर आठल्ये

प्लॉट नं. १०, सफलानंद हौसिंग सोसायटी,

आनंदनगर, विठ्ठलवाडी, पुणे ४११ ०५१

१/९७ श्री. अशोक मधुकर आठल्ये

न्यू कुशावर बिल्डींग, भांडारवाडा लेन,

शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०० ०२८

१/११२ श्री. कृष्णनाथ सखाराम आठल्ये

मु.पो. खानू, ता. जि. रत्नागिरी

१/११३ श्री. शशिकांत कृष्णनाथ आठल्ये

जीवनविहार सोसायटी, ४१, भोसले नगर

पुणे ४११ ००७

१/१२८ श्री. शशिकांत भास्कर आठल्ये

द्वारा: रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी

बँक, लांजा, जि. रत्नागिरी ४१६ ७०१

१/११४ श्री. भास्कर सखाराम आठल्ये

उत्कर्ष, नवधर रोड, मुलुंड (पूर्व),

मुंबई ४०० ०८१

१/१२९ श्री. धोंडदेव नारायण आठल्ये

काजूपाडा, दुर्गानिवास, खोली नं.४,

बोरीवली (पूर्व), मुंबई ४०० ०९२

१/११५ श्री. अनिल विठ्ठल आठल्ये

व श्री. सुहास विठ्ठल आठल्ये

सी/५, लेवर कॉलनी, यंत्रपूर, हरिहर,

जि. चित्रदुर्ग, कर्नाटक ५७७ ६०२

१/१३० श्री. वसंत त्र्यंबक आठल्ये

११२/२, श्रीकृष्णकुंज, आनंद कॉलनी,

प्रभात रोड, पुणे ४११ ००४

१/११६ श्री. विनायक धोंडदेव आठल्ये

सिद्ध निवास, प्लॉट नं. ९४, हिंदू कॉलनी,

रोड नं. ३, दादर, मुंबई ४०० ०१४

१/१३१ श्री. प्रल्हाद त्र्यंबक आठल्ये

अनिल बंगला, पुरंदरे कॉलनी,

शुक्रवार पेठ, पुणे ४११ ००२

१/११७ श्री. शशांक आठल्ये

एच.आय.जी.-८, शान्तिपुरम्, मकरोनिया,

सागर, मध्यप्रदेश ४७० ००२

१/१३२ श्री. अनंत गोपाळ आठल्ये

भटवाडी, मेनरोड, मु.पो. ता. वेंगुर्ले,

जि. सिंधुदुर्ग

१/११८ श्री. अरविंद / मकरंद शंकर आठल्ये

द्वारा शंकर भिकदेव आठल्ये

१६८ एफ, डॉ. आंबेडकर रोड, दादर, मुंबई १४

१/१३३ श्रीमती शकुंतला बा. आठल्ये

मरीआईचाखाचा, बाबाजी पुरा,

बडोदा, गुजरात ३९० ००१

१/११९ श्री. प्रशांत नारायण आठल्ये

१८, गणेशकृपा, नंदादीप नगर, जयप्रकाश नगर,

रोड नं.५, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई ४०० ०६३

१/१३४ श्री. दामोदर दिनकर आठल्ये

बी १५/२२०, राजवाडी,

घाटकोपर, मुंबई ४०० ०७७

१/१२० श्री. शशिशेखर काशिनाथ आठल्ये

मु.पो. देवळे, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

१/१३५ श्री. प्रसाद मोरेश्वर आठल्ये

खोली नं. ११/१२, श्री सोसायटी, पार्लेश्वर,

टिळक विद्यालयाजवळ, विलेपार्ले (पूर्व),

मुंबई ४०० ०५७

१/१२१ श्री. शरद अनंत आठल्ये

८-ब, नवसमाज सोसायटी, गुजराथ सोसायटी रोड,

विले पार्ले (पूर्व), मुंबई ४०० ०५७

१/१३६ श्री. शरद आठल्ये

तंबाखूचे व्यापारी, रेठरे धरण,

ता. वाळवा, जि. सांगली

१/१२२ श्री. अनंत निळकंठ आठल्ये

४८२-डी, गंगावेस, कोल्हापूर ४१६ ०१२

 

१/१३७ श्री. मनोहर यशवंत आठल्ये

शिवसदन, डॉ.एम.बी. राऊत रोड,

शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०० ०२८

१/१२३ श्री. वसंत रघुनाथ आठल्ये

ब्लॉक नं. २, श्रीमंदार सोसायटी, तळमजला,

गांधी नगर, डोंबिवली (पूर्व), जि. ठाणे ४२१ २०४

१/१३८ श्री. श्रीपाद दामोदर आठल्ये

तंबाखूचे व्यापारी, स्वीट होमच्या समोर,

सदाशिव पेठ, पुणे ४११ ०३०

१/१२४ श्री. विजय रघुनाथ आठल्ये

८, दिवास्वप्न, भास्कर कॉलनी, नौपाडा,

ठाणे ४०० ६०२

१/१३९ श्री. सीताराम काशीराम आठल्ये

४, उमानगर, १ला मजला, कस्तुरबा क्रॉस,

रोड नं. १, बोरीवली (पूर्व), मुंबई ४०० ०६६

१/१२५ श्री. जगन्नाथ विष्णू आठल्ये

आठल्ये वाडा, पतित पावन मंदिरासमोर,

सुभाष रोड, रत्नागिरी ४१५ ६१२

१/१४० श्री. सीताराम गणेश आठल्ये

५०६अ, नारायण पेठ,

पुणे ४११ ०३०

१/१२६ श्री. सुभाष जगन्नाथ आठल्ये

बी/३५, गजानन सोसायटी, माहिम,

मुंबई ४०० ०१६

१/१४१ श्री. उत्कर्ष वासुदेव आठल्ये (रांगोळीकार)

द्वारा: महालक्ष्मी स्टोअर्स,२४७९, ब्राह्मणपुरी,

महादेवाचे देवळासमोर, मु.पो. उरण, ईश्वरपूर

ता. वाळवा, जि. सांगली ४१५ ४०९

१/१२७ श्री. अजय अरुण आठल्ये

१७, सनबीम चेम्बर्स, न्यू मारीन लाईन्स,

लिबर्टी सिनेमासमोर, मुंबई ४०० ०२०

१/१४२ सौ. प्रमिला प्रभाकर आठल्ये

११८८, अनिल बंगला, शुक्रवार पेठ,

पुणे ४११ ००२

१/१४३ श्री. दिनेशचंद्र विश्वनाथ आठल्ये

१४४,मेघदूत, श्रीकृष्णनगर,

बोरीवली (पूर्व), मुंबई ४०० ०६६

१/१५९ सौ. पद्मजा शंकर आठल्ये

आनंद अपार्टमेंट, ब्लॉक नं. ३,

१०५, नारायण पेठ, पुणे ४११ ०३०

१/१४४ श्री. नंदकुमार शंकर आठल्ये

गोपाळ निवास, तेजपाल स्कीम नं. ४,

विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई ४०० ०५७

१/१६० श्री. कृष्णनाथ गणेश आठल्ये

मु.पो. साखरपा, ता. संगमेश्वर,

जि. रत्नागिरी

१/१४५ श्री. रामकृष्ण नारायण आठल्ये

इस्माईल बिल्डींग, खोली नं. ८९,

डॉ. आंबेडकर रोड, दादर, मुंबई ४०० ०१४

१/१६१ श्रीमती उषा कृष्णाजी आठल्ये

७५९/९४ ब, डेक्कन जिमखाना,

प्रभात रस्ता, पुणे ४११ ००४

१/१४६ श्री. शरद विष्णू आठल्ये

मु.पो. मोर्डे, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी.

१/१६२ श्री. अरविंद रघुनाथ आठल्ये

३२५, मंगळवार पेठ, सातारा ४१५ ००२

१/१४७ श्री. श्रीराम विठ्ठल आठल्ये

संत नाम अपार्टमेंट, ३ बी, दुसरा मजला,

अक्षय हॉटेलच्यावर, लोकमान्य टिळक रोड,

मुलुंड (पूर्व), मुंबई ४०० ०८१

१/१६३ श्री. विश्वनाथ गणेश आठल्ये

ब्लॉक नं. १, ५८९/६, दत्तप्रसाद हौ.सोसा.,

सिंहगड रोड, पर्वती, पुणे ४११ ००४

१/१४८ श्री. राजाराम गंगाधर आठल्ये

नावलकर बिल्डींग, कांदेवाडी,

गिरगाव, मुंबई ४०० ००४

१/१६४ श्री. प्रभाकर विश्वनाथ आठल्ये

१६ बी, अनुराग को.ऑप.हौ.सोसा.,

कस्तुरबा रोड,बोरीवली (पूर्व), मुंबई -६६

१/१४९ श्रीमती विमलाबाई हनुमंत आठल्ये

द्वारा: श्री. नवाथे, राधाकृष्ण लेन,

राजमहाल रोड, बडोदा, गुजरात

१/१६५ श्री. अनिल बी. आठल्ये

२५५१, बी वॉर्ड, मंगळवार पेठ,

कोल्हापूर ४१६ ०१२

१/१५० श्री. मुकुंद नृसिंह आठल्ये

७/३, इंद्रायुथ सोसायटी, एम. जी. रोड,

गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई ४०० ०६२

१/१६६ श्री. शंकर गंगाराम आठल्ये

१०५/१, नारायण पेठ,

पुणे- ४११ ०३०

१/१५१ श्री. मोरेश्वर भालचंद्र आठल्ये

४/७८, विजयनगर सोसायटी, सहारा रोड,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०६९

१/१६७ श्री. हेमचंद्र दामोदर आठल्ये

२२/अ, सारसनगर, सिद्धीविनायक सोसा.,

नेहरू स्टेडीयमसमोर, शुक्रवार पेठ,

पुणे ४११ ०३०

१/१५२ श्री. सुमंत वासुदेव आठल्ये

गुरुदर्शन अपार्टमेंट, ३रा मजला, ब्लॉक नं.१३,

आदर्श विद्यामंदिर समोर,कुळगाव, बदलापूर,

ता. उल्हासनगर, जि. ठाणे ४२१ ५०३

१/१६८ श्री. विनय प्रभाकर आठल्ये

सी-५, स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ,

निशांत सोसायटी, सातारा रोड, भापकर

पेट्रोल पंपाजवळ, पुणे ४११ ०३७

१/१५३ श्री. कमलाकर विश्वनाथ आठल्ये

१०, हृद्गत, जी नॉर्थ म्युनिसिपल ऑफिससमोर,

दादर, मुंबई ४०० ०२८

१/१६९ श्री. श्रीकांत बा. आठल्ये

३६५, प्रशांत कन्साई सेक्शन,

अंबरनाथ (पूर्व), जि. ठाणे

१/१५४ श्री. श्रीकांत कृष्णाजी आठल्ये

बी/१, जीवन विहार सोसायटी,

भोसलेनगर, पुणे ४११ ००७

१/१७० श्री. प्रकाश विठ्ठल आठल्ये

सी-१/१९, ज्ञानेश्वर नगर हौ.सोसा, किडवई

रोड, शिवडी, वडाळा, मुंबई ४०० ०३१

१/१५५ श्री. गजानन श्रीराम आठल्ये

भगीरथ, टॉप फ्लोअर, रस्ता क्र. ५,

जयप्रकाशनगर, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई ४०० ०६३

१/१७१ श्री. आशिष वि. आठल्ये

२२८/१५, राममोहन रॉय रोड, गिरगाव,

मुंबई ४०० ००४

१/१५६ श्री. व्ही. एस. आठल्ये

असि. इंजिनिअर पी.डब्ल्यू डी., प्रसाद बंगला,

श्रीगुरूदत्त नगर, डोंबिवली(पूर्व), ठाणे ४२१ २०१

१/१७२ श्री. श्रीधर मो. आठल्ये

१०, सफलानंद सोसायटी, आनंदनगर,

सिंहगड रोड, पुणे ४११ ०५१

१/१५७ श्री. रविंद्र मोरेश्वर आठल्ये

मु.पो.देवळे, जंगलवाडी,

ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

१/१७३ श्री. रमेश भास्कर आठल्ये

द्वारा: आर.एस.मोहिते टेक्स.प्रा.लि.,

पेठवडगाव, ता. हातकणगले, जि. कोल्हापूर

१/१५८ श्री. गजानन सखाराम आठल्ये

प्लॉट नं. १७, श्रीराम कृपा, ब्लॉक नं. १०,

पांडुरंगवाडी, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई ४०० ०६३.

१/१७४ श्री. अमोल सुभाष आठल्ये

बी-३५, गजानन सोसायटी, दिलीप गुप्ते

मार्ग, माहिम, मुंबई ४०० ०१६.

१/१७५ श्री. श्रीधर राजाराम आठल्ये

आलोक, बी-१४, चैत्रबन को. ऑप. हौ. सोसा.,

कुपवाडा रस्ता, विश्रामबाग, सांगली- ४१६ ४१५

१/१९० श्री. श्रीकांत यशवंत आठल्ये (सराफ)

श्री. भूषण यशवंत आठल्ये २२३१-ए,

भाग्यश्री, रंकाळावेश, कोल्हापूर ४१६ ०१२

१/१७६ श्री. आशिष अनंत आठल्ये

१२१, अष्टेकर वाडा, गुरूवार पेठ,

मलकापूर, ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर.

१/१९१ श्री. भालचंद्र श्रीपाद आठल्ये

प्लॉट नं. १६, सावली सोसायटी,

पौड रोड, पुणे ४११ ०३८

१/११७ श्री. अनिल त्रिंबक आठल्ये

११८८, शुक्रवार पेठ, सुभाष नगर,

पुणे ४११ ००२.

१/१९२ श्रीमती सरोजिनी अनंत आठल्ये

६११/३४, विजय नगर को.ऑप. हौ. सोसा,

स्वामी नित्यानंद मार्ग, अंधेरी (पू.) ६९

१/१७८ श्री. मधुसूदन मो. आठल्ये

९, सफलानंद हौसिंग सोसा., आनंद नगर,

सिंहगड रोड, पुणे ४११ ०५१

१/१९३ श्री. विश्वास गणेश आठल्ये

वेदांत सोसायटी, बिल्डींग नं. ३,

प्लॉट नं.४०१, पी अॅंड टी कॉलनी,

डोंबिवली (पूर्व)- ४२१ २०४

१/१७९ श्री. प्रकाश गणेश आठल्ये

घर क्र. ३, श्रीराम कृपा, सेक्टर २/ए,

ऐरोली, नवी मुंबई ४०० ००२.

१/१९४ श्री. सुधाकर गंगाराम आठल्ये

निरंजन, प्लॉट नं. ३६४, सोलापूर रोड,

राजेंद्र नगर, विजापूर ५८६ १०३

१/१८० श्री. बाळकृष्ण विनायक आठल्ये

प्लॉट नं. १२, पॅलेस व्ह्यू अपार्टमेंट,

राजवाडा चौक, इचलकरंजी ४१६ ११५

१/१९५ श्री. प्रदीप यशवंत आठल्ये

ए/एस, हॅपी होम पॅलेस, रामचंद्र नगर,

मानपाडा रोड, डोंबिवली पूर्व ४२१ २०१

१/१८१ श्री. मधुसूदन केशव आठल्ये

अमरकृपा १, चाणक्यपुरी, चुना भट्टी,

कोलार रोड, भोपाळ- ४६२ ०१६ मध्यप्रदेश

१/१९६ श्री. अजित लक्ष्मण आठल्ये

युनिट नं. ४२, पॅराडाइज सोसायटी,

बाणेर, पुणे ४११ ०४५

१/१८२ श्री. दिलीप आत्माराम आठल्ये

९०२, प्रिन्स वैभव सोसा, स्विफ्ट टायर्स

कंपनीसमोर, सुभाष नगर, भांडूप (प.),

मुंबई ४०० ०७८

१/१९७ श्री. शशिकांत रघुनाथ आठल्ये

बी-४/२०२, ग्रीन एकर्स-२ को.ऑप. हौ.सोसा.

वाघबीळ नाका, ठाणे (प.) ४०० ६०७

१/१८३ डॉ. गजानन काशिनाथ आठल्ये

शालिनी रेसिडेन्सी, स. नं. ६/१, ब्लॉक नं.

बी-१९, हिंगणे, कर्वे नगर, पुणे ४११ ०५२

१/१९८ श्री. अमोल अनंत आठल्ये

माधव आशीर्वाद को.ऑप.हौ.सोसायटी,

बी विंग, ब्लॉक नं.१२, ३रा मजला,

टिळक विद्यामंदिर रोड,

डोंबिवली (पू) ४२१ २०१

१/१८४ श्री. सदाशिव लक्ष्मण आठल्ये

गुरुराज को.ऑप. हौ. सोसायटी,

प्लॉट नं. बी १/८, पद्मावती, पुणे-सातारा रोड,

पुणे ४११ ०३७

१/१९९ श्री. अरविंद राजाराम आठल्ये

ब्लॉक नं.६, १ला मजला, अमिरधारा सोसा,

गोपाळ नगर नं.२,

डोंबिवली (पू) ४२१ २०१

१/१८५ श्री. अशोक मोरेश्वर आठल्ये

गुरुराज को.ऑप. हौ. सोसायटी,

प्लॉट नं. बी १/८, पद्मावती, पुणे-सातारा रोड,

पुणे ४११ ०३७

१/२०० कु. मयुरी शैलेश आठल्ये

डर्बो पार्क, पोखरण नं. २,

ठाणे ४०० ६०७

१/१८६ श्री. श्रीराम मोरेश्वर आठल्ये

घर नं. ७८५, जी-३, विक्रांत गृहनिर्माण मंडळ,

मोना नगर, अलबेती मार्ग, मु.पो. पर्वरी बार्देन,

गोवा ४०३ ५२१

१/२०१ श्री. समीर श्रीकांत आठल्ये

६०६, गुरुस्मृती, आर. के. नगर,

कोल्हापूर ४१६ ०१३

१/१८७ श्री. शशिकांत गोविंद आठल्ये

चारगाव, दापोली, गणेश नगर, दापोली,

जि. रत्नागिरी.

१/२०२ श्री. श्रीहरि मोरेश्वर आठल्ये

कल्पतरू सदन, बा.भ.बोरकर रोड,

विद्या नगरी, पर्वरी, गोवा ४०३ ५२१

१/१८८ श्री. वसंत/ श्री. प्रभाकर बाळकृष्ण आठल्ये

१२३१, बी, खरी कॉर्नर, पोतनीस बोळ,

मंगळवार पेठ, कोल्हापूर ४१६ ०१२

१/२०३ श्री. रमेश काशिनाथ आठल्ये

रुचिरा अपार्टमेंट, कर्णिक रोड,

शंकराच्या मंदिराजवळ, कल्याण,जि. ठाणे

१/१८९ श्री. अरविंद महादेव आठल्ये

त्रिमूर्ती, हायड्रो कॉलनी, देवरुख,

ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ४१५ ८०४

१/२०४ श्री. दत्तात्रय गोपाळ आठल्ये

सी-३०९, जिनल ठाकूर कॉम्प्लेक्स,

कांदिवली (पू.), मुंबई ४०० १०१

१/२०५ श्री. शंकर, भालचंद्र, निळकंठ, रमेश श्रीधर आठल्ये

साफल्य, परांजपे कॉलनी, कलेक्टर

ऑफिससमोर, अमरावती कँप, अमरावती

१/२२० श्री. सुहास श्रीकांत आठल्ये

२/१०, अल्मित्रा चिंतामणी सोसायटी,

कर्वेनगर, पुणे ४११ ०५२

मो. : ९९२२४४३५०८

१/२०६ श्री. विश्वनाथ रंगनाथ आठल्ये

मु.पो. वेरवली, ता. लांजा, जि. रत्नागिरी

१/२२१ श्री. दिनेश श्रीपाद आठल्ये

ए-१०३, सन कॉम्प्लेक्स, आर. बी. देसाई

रोड, वडोदरा (बडोदे), गुजरात ३९० ००१

मो.: ९४२६७२१९६४

 

 

१/२०७ श्री. चंद्रशेखर पुरुषोत्तम आठल्ये

न्यू वैभव को. ऑप. हौ. सोसा., ३ रा मजला,

सातरहाटी विहिरीजवळ, जुना मुंबई-पुणे रस्ता,

ठाणे (प.), ४०० ६०१

१/२२२ श्री. अजय प्रभाकर आठल्ये /

श्री. आदित्य अजय आठल्ये

प्लॉट नं. ३०२, समृद्ध अपार्टमेंट, रामबाग

कॉलनी, पौड रोड, कोथरूड, पुणे ०३८

मो. ९९७५४९००५६/ ९०११०४९६८०

१/२०८ श्री. नितीन मधुकर आठल्ये

ए/४०७, ओम् अलंकार, सुवर्णनगरी,

बिबवेवाडी, पुणे ४११ ०३७

१/२२३ श्री. रमेश मोरेश्वर आठल्ये

६४०, नारायण पेठ, विष्णू-कमल

कॉम्प्लेक्स, पुणे ४११ ०३०

१/२०९ श्रीम. पद्मश्री श्रीहरि आठल्ये

ए-५, १ ला मजला, ओम शांती प्लाझा,

लक्ष्मी चौक, झाडगाव, रत्नागिरी

१/२२४ श्री. मिलिंद चंद्रकांत आठल्ये

डी-४, पुष्पेंद्र कॉम्प्लेक्स, शेरे नाका,

झाडगाव, रत्नागिरी ४१५ ६१२

मो. : ९४२१२३३०१५

१/२१० श्री. विनायक गणेश आठल्ये

सिटी आर्च, मानपाडा रोड, यश हॉस्पिटल जवळ,

श्रीखंडे वाडी, डोंबिवली (पूर्व) ५२१ २०१

१/२२५ श्री. अनिल रामकृष्ण आठल्ये

ज्ञानयोग, ब्लॉक नं. ३, दीनदयाळ क्रॉस रोड

ठाकूरवाडी, डोंबिवली (प.)- ४२१ २०२

१/२११ श्री. निलेश शरदचंद्र आठल्ये

बी-४०४, राधिका को.ऑप. हौ. सोसायटी,

पर्वतीनगर, सिंहगड रोड, पुणे ४११ ०३०

मोबाईल : ९८२२३०४३५९

१/२२६ श्री. मनोज माधव आठल्ये

जी- ३०६, हाय ब्लिस, कैलास जीवन

कंपनीजवळ, धायरी, पुणे ४११ ०४१

१/२१२ श्री. पराग अरुण आठल्ये

सर्व्हे नं. १२६, रोहिणी, जि- ४०४/४०५

डी.एस.के. विश्व, धायरी, पुणे ४११ ०४१

फोन नं. ०२०-२४३८०५९१/ ९८५०९७३०५०

१/२२७ श्री. चंद्रकांत विष्णू आठल्ये

मु.पो. घाटीवळे, ता. संगमेश्वर

जि. रत्नागिरी

मो. : ९८५०७५८६२३

१/२१३ श्री. अशोक का. आठल्ये

महावीर पार्क, ए-२८, पुणे- सातारा रोड,

बिबवेवाडी, पुणे ४११ ०३७

फोन नं. ०२०-२४२१७६३३

१/२२८ श्री. राजन प्रभाकर आठल्ये

२०१, प्रशाल, संत जनाबाई रोड,

विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई ४०० ०५७

१/२१४ श्री. दिलीप निळकंठ आठल्ये

लक्ष्मी नारायण बाग, खोली नं. ५,

बाळ गोविंददास रोड, माहिम, मुंबई ४०० ०१६

१/२२९ श्री. जयंत अरविंद आठल्ये

डी-६०१, एलामेंट-५, शिवार गार्डन रेस्टोरंट

मागे, जगताप डेअरी, पुणे ४०० ०१७

१/२१५ श्री. पद्माकर विनयक आठल्ये

ब्लॉक नं. २/१, अरविंद सहकारी गृहनिर्माण संस्था,

आनंदनगर, हिंगणे रोड, संतोष हॉलच्या मागे,

पुणे ४११ ०५१

१/२३० श्री. कमलाकर वि. आठल्ये

७३/३/३, नमस्तेस्तु भक्तिमार्ग, फिल्म

इन्स्टिट्यूट रस्ता, एरंडवणे, पुणे २८

फोन. नं: ०२०-२५४६१५५५

१/२१६ श्री. विनायक ग. आठल्ये

५५७, अस्मिता अपार्टमेंट, बुधवार पेठ,

पुणे ४११ ००२

फोन: ०२०-२४४५५६२६/ मो. ९८५००८२३५९

१/२३१ श्री. कपिल उदय आठल्ये

फ्लॅट नं. ई-३०३, ग्रँड एडिफाईस अपार्टमेंट,

अमनी दोड्डकेरे, कसबा : होस्कटे,

बेंगलोर ५६२ ११४ (कर्नाटक स्टेट)

१/२१७ श्री. श्रीरंग शंकर आठल्ये

आकृती, प्लॉट नं. ६, तानाजीनगर, चिंचवड,

पुणे ४११ ०३३

मो. ९९२११७४३४२

१/२३२ श्री. रवि जी. आठल्ये

फ्लॅट नं ए-२०२, क्रॉसविंड, डी मार्ट जवळ,

१०८/१, बाणेर रोड, पुणे ४११ ०४५

मो. ९१९५५२५२३७५४

१/२१८ श्री. समीर मुकुंद आठल्ये, सौ. अलका स. आठल्ये

ए-३०१, प्रार्थना, गुरु रामदास चौक, लिंक रोड,

गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई ०९०

१/२३३ श्री. अशोक जी. आठल्ये

२६४५७, रांचो पार्क वेज, लेक फॉरेस्ट,

कॅलीफोर्निया, यू. एस. ए. ९२६३०.

मो. ००१९४९८३७६७४९

१/२१९ श्री. योगेश व्यंकटेश आठल्ये

प्लॉट नं. २०२, विश्वकर्मा कॉम्प्लेक्स, देवकर

पाणंद, कोल्हापूर ४१६ ०१२

मो. : ९८२२०९५१६३ / ९९२१३५२७३०

१/२३४ श्री. दिलीप निळकंठ आठल्ये

लक्ष्मीनारायण बाग, खोली नं. ५,

बाळ गोविंददास रोड, माहिम,

मुंबई -१६

१/२३५ श्री. सुमित आनंद आठल्ये

डी-९, हिमालय को.ऑप. हौसिंग सोसायटी,

शिवतीर्थ नगर, पौड रोड,

पुणे- ४११ ०३८

मो. ९२२५५२६९३८

१/२३६ श्री. अमित आनंद आठल्ये

स्वप्ननगरी, बिल्डींग सी-४, प्लॉट नं. ५०१,

उद्यमनगर, पिंपरी, पुणे १८

मो. ९८९०९३८४१५.

१/२३७ श्री. सचिन आठल्ये

ई-५०१, सामराज्य, बलवंतपुरम, शिवतीर्थ नगर,

पौड रोड, सर्व्हे नं. ११०/१/ए, सि. स. नं. ११४८,

कोथरूड, पुणे ४११ ०३८

मो: ९८२२०१८६७६

१/२३८ श्रीमती विदुला विजयकुमार आठल्ये

प्लॉट नं. १३, सागर अपार्टमेंट,

अंतरीक्ष रोड, वास्तू उद्योग कॉलनी,

पिंपरी, पुणे ४११ ०१८

मो. ९५२७२७६३३६

१/२३९ श्री. वामन आठल्ये

३६ ए, भिवंडीवाला बिल्डींग,

नपू लखमसी रोड, माटुंगा, मुंबई- ४०० ०१९

मो. ९९२०२३२४२९ / ९९२०३११७११

१/२४० श्री. महेश अरविंद आठल्ये

३२४, मंगळवार पेठ, शिवम् उद्योग,

सातारा.

फोन नं. (०२१६२-२८११३३/२८२३३३)

मो. ९४२३०३४२८०

1/241 Mr. Kapil Uday Athalye

 

Flat No. E-303, Grand Edifice Apartment,

At village: Amani Doddkere,

Kasaba: Hoskate, Taluka: Hobli,

City: Bangalore- 562 114

(Karnataka State)

1/242 Mr. Ashok G. Athalye

26457, Rancho Park Ways,

City: Lake Forest, C.A.(California)

State: California-92630, U.S.A.

Mob. 0019498376749

२/१ श्री. मधुसूदन दिनकर जोशी

२४९, यश रेसिडेन्सी, नागाळा पार्क,

ई वॉर्ड, कोल्हापूर ४१६ ००३

२/२ श्री. रंजन गोविंद भडभडे

१७, केशरकुंज सोसायटी,

राजाजी रोड, डोंबिवली (पू.) ४२१ २०१

२/३ श्री. रमेश मुकुंद घाटे

११ ब, कूपर हौसिंग सोसायटी,

सेक्टर-२८ प्राधिकरण, पुणे ४११ ०४४

२/४ श्री. वि. ग. तळवलकर

१५२२, सदाशिव पेठ, गुर्जरवाडा,

पुणे ४११ ०३०.

२/५ श्री. राजन भास्कर खानोलकर

गुरुप्रसाद, ३रा मजला, शिवसेना मध्यवर्ती

कार्यालयाचे वर, डोंबिवली (पू.) ४२१ २०१

२/६ श्री. अच्युत कृ. मोघे

मोघे बिल्डींग, तळमजला, बालाजी

मंदिराजवळ, कुर्ला (प.), मुंबई ०७०.

२/७ श्री. एस. सी. देवस्थळी

१९१, कानसाई सेक्शन, ए. एम. पी. गेट जवळ,

अंबरनाथ, जि. ठाणे

२/८ श्री. महादेव रामकृष्ण पाध्ये

मु.पो. तिवरे, ता. राजापूर,

जि. रत्नागिरी

२/९ श्री. शामराव वासुदेव ठाकुरदेसाई

यड्राव सूतगिरणीसमोर, स्वस्तिक केबलजवळ,

इचलकरंजी ४१६ ११५

२/१० श्री. अरविंद अनंत सरपोतदार

९९-सी, गणेशवाडी, तळमजला, रूम नं. ६,

जगन्नाथ शंकर शेठ रोड, ठाकुरद्वार,

गिरगाव, मुंबई ४०० ००४

२/११ श्री. श्रीनिवास त्रिंबक शेणोलकर

बी/१५, गुलमोहर को. ऑप. हौ. सोसायटी,

वडाळा, मुंबई ४०० ०३१

२/१२ श्री. मंदार श्रीपाद हर्डीकर

६, दामले निवास, डी. एल. वैद्य रोड,

दादर, मुंबई ४०० ०२८

२/१३ श्री. भालचंद्र अनंत कारखानीस

एफ-३/३२, महिंद्र नगर, हाजी बापूरोड,

मालाड (पूर्व), मुंबई ४०० ०९७

२/१४ श्री. विलास रघुनाथ काजरेकर

दुर्गाराम, कनकनगर, रेल्वे स्टेशन जवळ,

कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग- ४१६ ६०२

२/१५ श्री. रघुनाथ गणेश पटवर्धन

नावे बालिंगा, ता. करवीर,

जि. कोल्हापूर

२/१६ श्री. श्रीकांत यशवंत कयाळ

सुंदरनिवास, १ला मजला, रूम नं. २६,

संत नामदेव पथ, टिळकनगर

डोंबिवली (पू.)- ४२१ २०१

२/१७ श्री. गजानन अनंत कारखानीस

पांचाली अपार्टमेंटस, बिल्डींग न. ३८,

शालिनी पॅलेस परिसर, कोल्हापूर ४१६ ०१०.

२/१८ श्री. विजय नारायण पुरोहित

मु.पो. काटवली, ता. संगमेश्वर,

जि. रत्नागिरी

२/१९ श्री. दिवाकर पांडुरंग ठाकुरदेसाई

जय राधेश्याम, ४था माळा,

डोंबिवली (पू.) ४२१ २०१

२/२० श्री. सुधाकर वसंत सप्रे

१/१३, अशोक भुवन, महात्मा फुले रोड,

डोंबिवली (प.), जि. ठाणे

२/२१ श्री. प्रभाकर राजाराम भागवत

३०३, सुनंदा को. ऑप. सोसायटी,

खारेगाव पारवाडी, कळवा (प.),

जि. ठाणे

२/२२ श्री. श्रीनिवास हरि कुलकर्णी

समर्थ कृपा, शिर्के कॉटेज जवळ,

शिवाजी नगर, रत्नागिरी ४१५ ६३९

२/२३ श्री. विवेक श्रीराम भोपटकर

अनुबंध, देवरुख कॉलेजमागे, मधली आळी,

मु.पो. देवरुख, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

२/२४ श्री. गो. मु. पाध्ये

जयश्री निकेतन, ३रा मजला,

भटीपाडा, क्रॉसरोड, भांडूप (प.),

मुंबई ४०० ०७८

२/२५ श्री. माधव विनायक जोशी

मु.पो. देवरुख, वरची आळी,

ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

२/२६ श्री. शुभम मुकुंद दिवाण

ज्ञानेश्वरी सहकारी वसाहत क्र.१, रूम नं.१,

पुणा लिंक रोड, तिसगाव पाडा,

कल्याण (पू.), जि. ठाणे

२/२७ श्री. मोहन माधव भारती

ई-२१, आंबेकर नगर, जी.डी. आंबेडकर मार्ग,

परळ व्हिलेज, मुंबई ४०० ०१२

२/२८ श्री. रघुनाथ य. सरपोतदार

मु.पो. देवळे, ता. संगमेश्वर, जि.रत्नागिरी

फोन नं. (०२३५४) २४९२६५

२/२९ श्री. ओमकार रामचंद्र जोशी

३१६/डी, ४था माळा, रूम नं. ५८, ठाकुरद्वार,

मुंबई ४०० ००२

२/३० सौ. मीरा मुकुंद घाटपांडे

लोकेश हौ. सोसा., बिबवेवाडी, कॅनरा

बँकेच्या समोर, बिबवेवाडी, पुणे ०३७

२/३१ सौ. पद्मजा धनंजय दिक्षित

तळजाई ग्रीन हौसिंग सोसायटी,

धनकवडी, पुणे ४११ ०४३

 

२/३२ सौ. मेघना विनायक देवधर

सत्यसाई, निलायम अपार्टमेंट,

सरस्वती हायस्कूल समोर, सदाशिव पेठ,

पुणे ४११ ०३०.

२/३३ श्री. प्रसन्नकुमार गुरुनाथ नाफडे

१८५९, दक्षिण सदरबाजार, व्यंकटेश अपार्टमेंट,

ब्लॉक नं.५, सोलापूर ४१३ ००३

२/३४ श्री. महेश सुरेश सुमंत

ए-२०३, गार्डन व्ह्यू, पर्वतीनगर,

सिंहगडरोड, पुणे ४११ ०३०.

२/३५ श्री. श्रीकांत जगन्नाथ कयाळ

९/२, उमियाकृपा को. ऑप. सोसा. लि.,

श्रीखंडेवाडी, मानपाडा रोड,

डोंबिवली (पूर्व) ४२१ २०१

२/३६ श्री. महेश व सौ. गौरी इनामदार

४९/१, बी-१, शुभंकर, बँक ऑफ इंडिया

कॉलनी, सहकार नगर, पुणे ४११ ००९.

२/३७ श्री. विवेक वै. देवस्थळी

ए/४, मित्रता समता नगर,

ठाणे ४०० ६०६.

२/३८ श्री. अजित प्रधान

१०, कुलाबा चेम्बर्स,

वूड हाऊस रोड, मुंबई ४०० ००५

२/३९ श्री. उल्हास शंकर गुळवणे

५, वरदलक्ष्मी, हनुमान रोड, विलेपार्ले (पूर्व),

मुंबई ४०० ०५७

२/४० श्री. उदय विष्णुपंत गर्दे

ए-११, अमृतपार्क, न्यू ईरा हायस्कूलजवळ,

नोविनो बॅटरीजवळ, बडोदा- ३९० ०१०.

 

२/४१ श्री. विजय शंकर सरपोतदार

३/१४, हेदवकर वाडी नं. १, गोखले रोड,

(साऊथ) दादर, मुंबई ४०० ०२८

२/४२ सौ. कुसुम रंगनाथ नाफडे

उज्ज्वल ज्ञानेश्वर सोसायटी,९६, सहकार

नगर नं.१, पुणे ४११ ००९

२/४३ श्री. रमेश वासुदेव ठाकुरदेसाई

भारती उदगावे शाळेजवळ, स्वस्तिक केबल नजीक,

आर. के. नगर, इचलकरंजी.

२/४४ श्री. प्रकाश रघुनाथ गणपुले

मु.पो. परशुराम, ता. चिपळूण,

जि. रत्नागिरी

२/४५ श्री. संजय शिवराम देसाई

मु. पो. देवरुख, वरची आळी,

ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी-४१५ ८०४

२/४६ श्री. किशोर रामचंद्र नेने

मु. कडतरी, पो. वाळपई,

सत्तरी, गोवा ४०३ ५०६

२/४७ श्री. मनोज रामचंद्र नेने

मु. कडतरी, पो. वाळपई,

सत्तरी, गोवा ४०३ ५०६

२/४८ श्रीमती इंदुताई तांबे

संकल्प, ई-३/२७५, महावीर नगर,

भोपाळ (मध्यप्रदेश)- ४६२ ०१६.

२/४९ श्री. शशिकांत प. सप्रे

१६८, ए, विकासवाडी, सावित्रीसदन, ब्लॉक नं. १०,

डॉ. आंबेडकर रोड, दादर , मुंबई ४०० ०१४

२/५० श्री. श्रीकांत य. महाजन

१०/८, उद्यान सोसायटी, घाटकोपर बस

डेपोजवळ, घाटकोपर (पूर्व),

मुंबई ४०० ०३१

२/५१ श्री. वसंत केशव नाटेकर

आराधना, १ ला माळा, महंत रोड विस्तार,

विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई ४०० ०५७

२/५२ श्री. मधुसूदन त्रिंबक शेणोलीकर

बी-१३, गुलमोहर को.ऑप. सोसा., वडाळा

बी.एस.टी.डेपोसमोर, वडाळा,

मुंबई ४०० ०३१.

२/५३ श्री. सुरेश सोहनी

ई/४ हायवे पार्क, प्लॉट नं. ४, ठाकुर कॉम्प्लेक्स,

कांदिवली (पूर्व), मुंबई ४०० १०१

२/५४ श्री. भास्कर गंगाधर हिर्लेकर

अंकूर, मु. कुवारबाव, पो.एम.आय.डी.सी.,

अंबाजी मेटलच्यामागे, कुवारबाव,

रत्नागिरी ४१५ ६३९.

२/५५ श्री. गोपाळ यशवंत करंदीकर

१०८, आदित्य अपार्टमेंट, पाचपाखडी,

गणेशवाडी, ठाणे (प.) ४०० ६०१

२/५६ श्री. शांताराम व्ही. सरज्योतिषी

शांतादुर्गा संस्थान, कावालेत्र,

फोंडा, गोवा ४०३ ४०१.

२/५७ श्री. मुकुंद दत्तात्रय देव

५४३, शनिवार, आप्पा बळवंत चौक,

पुणे

२/५८ श्री. अरुण हिंगवे

८१७, प्लॉट नं.३९, करांडे मळा, सर्किट

हाऊसच्या पिछाडीस, अष्टविनायक प्राईड

जवळ, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर -४१६ ००३.

२/५९ श्री. रामचंद्र दत्तात्रय सरपोतदार

मु. पडवण, पो. वेरवली खु.,

ता. लांजा, जि. रत्नागिरी

२/६० सौ. मीता बाळकृष्ण खरे

जी-३, वसुंधरा सोसायटी, भारती विद्यापीठ,

पतंग प्लाझाच्या मागे, कात्रज, पुणे ४११०४६

२/६१ श्री. सुधाकर वि. तळवलकर

सागर संगम को.ऑप.हौसिंग सोसायटी,

बिल्डींग नं. २६, प्लॉट नं. ३२, बांद्रे रेक्लमेशन,

बांद्रा (प.), मुंबई ४०१ ३०३.

२/६२ श्री. विजय केशव जोशी

००१, जलसागर को.ऑप. सोसायटी,

सुंदर नगर सेंट्रल पार्क जवळ,

विरार (प.), बोळींडा ४०१ ३०३.

२/६३ श्री. विष्णू काशिनाथ पाटणकर

गोरेगावकर बिल्डींग नं. ३, खोली नं. ५,

सेंट्रल सिनेमाजवळ, गिरगाव, मुंबई ४०० ००४.

२/६४ श्री. दिगंबर पुंडलिक पाटणकर

मु. पो. आरवली, ता. संगमेश्वर,

जि. रत्नागिरी

२/६५ श्री. केशव गजानन मराठे

मु.पो. आरवली, ता. संगमेश्वर

जि. रत्नागिरी.

२/६६ श्री. अनंत किसन साठे

मु.पो. माखजन सरंद, ता. संगमेश्वर,

जि. रत्नागिरी

 

 

२/६७ श्री. नंदकुमार सीताराम आंबेकर

मु.पो. मुरडूव, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी.

२/६८ श्री. अतुल पुरुषोत्तम आंबेकर

डी-४, नाकोडा पार्क, दैवज्ञ भवन जवळ,

नाचणे रोड, रत्नागिरी

२/६९ श्री. मनोज श्रीहरी आपटे

४/६६, माळी मास्तर वाडा, टिळकरोड,

इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर ४१६ ११५

२/७० श्री. नितीन विनायक कयाळ

प्लॉट नं. ४०२, ड्रीम हाउस को.ऑप.हौ.सोसा.,

राम गणेश गडकरी रोड, सीकेपी हॉलसमोर,

डोंबिवली (पू.) ४२१ २०१.

२/७१ श्री. प्रसाद माधव देव

देशमुखवाडी, मु.पो.ता. लांजा,

जि. रत्नागिरी

२/७२ श्री. ओंकार उदय पंडीत

आग्रेवाडी चाळ नं.१२, खोली नं. ९,

व्ही.पी. रोड, गिरगाव, मुंबई ४०० ००४.

२/७३ श्री. राजेंद्र वैशंपायन

२०१, द्वारकामाई, सोमवार बाजार, पन्नालाल घोष

मार्ग, मालाड (प.), मुंबई ४०० ०६४

२/७४ श्री. सखाराम दिवाकर भावे

तृप्ती अपार्टमेंट, खालची आळी,

रत्नागिरी ४१५ ६१२

२/७५ श्री. अरविंद रामचंद्र खांडेकर

शिवसंकल्प, खोली नं.५, खंडकर मार्ग,

टिळक नगर, डोंबिवली (पू.), ठाणे ४२१ २०१

२/७६ श्री. सुहास कृष्णाजी काळे

मु.पो. चवे, ता. जि. रत्नागिरी

२/७७ श्री. रमाकांत श्रीराम काळे

मु.पो. चवे, ता. जि. रत्नागिरी.

२/७८ सौ. प्रतिभा विष्णू गरुड

बी-२२, निर्माण बिल्डींग, लिबर्टी गार्डन,

मामलेदारवाडी, एक्सटेंशन रोड,

मालाड (प.), मुंबई ४०० ०८१.

२/७९ श्री. मंदार गोपाळ करंदीकर

ओमआदित्य अपार्टमेंट, गणेशवाडी,

ठाणे (प.), मुंबई.

२/८० श्री. अरुण ना. भट

१/७, अस्मिता सोसायटी,

बीम्स पॅरॅडाइज हायस्कूलजवळ, मीठबंदर रोड,

ठाणे (पू.), मुंबई.

२/८१ श्री. महेश सखाराम भावे

एफ-१/१०४, जम्बोदर्शन, जिवामहाल मार्ग,

अंधेरी (पू.), मुंबई ४०० ०६९.

२/८२ श्री. एकनाथ लक्ष्मण लिंगायत

शालकुंज, गणेश नगर, मु.पो. उचगाव (पू.),

हुपरी- रेंदाळ रोड, कोल्हापूर ४१६ ००५.

२/८३ श्री. प्रमोद शंकर कुलकर्णी

ए-२/४०४, गगन विहार, बिबवेवाडी,

लुल्लनगर रोड, पुणे ४११ ०३७.

२/८४ श्री. विजय एकनाथ रानडे व सौ. वंदना रानडे

ई-८, संकल्प, न्यू लिबर्टी को.ऑप. हौ. सोसा.,

एल.जी. क्रॉस रोड, नं. ४, मालाड (प.)

मुंबई ४०० ०६४.

२/८५ श्री. रामचंद्र ग. बर्वे

३०९८, जुगाई मंदिराजवळ, झाडगाव,

रत्नागिरी ४१५ ६१२.

२/८६ श्री. मिहीर वैद्य व श्री. सतीश वैद्य

सी-४१०, बी. एस.पी.एस.सोसायटी, गोराई,

बोरीवली (प.), मुंबई ४०० ०९१

२/८७ श्री. विकास वैद्य

६ब / १२२४, योगानंद सोसायटी, वझिरा नाका,

बोरीवली (प.), मुंबई ४०० ६३९

२/८८ सौ. आश्विनी अविनाथ वैद्य

मु.पो. आंबेरे खुर्द,ता. गुहागर,

जि. रत्नागिरी

२/८९ श्री. मधुकर दत्तात्रय सरदेसाई

५८९, साकेत, मु.पो. कुवारबाव,

रत्नागिरी ४१५ ६३९.

२/९० श्री. दिलीप नरहर महाजन

६, दिव्यकुंज, सुदर्शन नगर, आर-१०,

एम.आय.डी.सी., डोंबिवली (पू.), जि. ठाणे.

२/९१ श्री. आनंद दिगंबर पुराणिक

बी-१९, अनामिक सोसायटी, आकुर्ली क्रॉस रोड नं.१,

कांदिवली (पू.), मुंबई ४०० १०१

२/९२ श्री. वसंत पुरुषोत्तम गोळवलकर

पितृस्मृती, लोणकर बिल्डींग, ब्लॉक नं. ५,

गणेश मंदिराजवळ, कात्रज, पुणे ४११ ०४६.

२/९३ श्रीमती नीला विनायक कयाळ

दामले विद्यालयासमोर, शिवाजी नगर,

नाचणे रोड, रत्नागिरी- ४१५ ६३९

२/९४ श्री. जयंत नारायण कयाळ

परेश अपार्टमेंट, परमार्थ निकेतन मागे,

पाचपाखाडी, ठाणे ४०० ६०२.

२/९५ श्री. श्रीधर रामचंद्र फणसळकर

२/३, सीताराम छाया, रामनगर, डॉ.राजेंद्रप्रसाद रोड,

डोंबिवली (पू.), मुंबई ४२१- २०१

२/९६ डॉ. श्री. वामन कृ. आपटे

एस.टी. स्टँडजवळ, मु.पो. देवगड,

ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग.

२/९७ श्री. श्रीकृष्ण श्रीराम सरदेसाई

मु.पो. देवरुख, काटवली रोड,

देवरुख हायस्कूलच्या पुढे, ता. संगमेश्वर,

जि. रत्नागिरी ४१५ ८०४

२/९८ श्री. सदाशिव दत्तात्रय आंबर्डेकर

७, वसंत को.ऑप.हौ. सोसायटी,

दामले विद्यालयानजीक, नाचणे रोड,

रत्नागिरी ४१५ ६१२

२/९९ श्री. मुकुंद गजानन बाक्रे

२१०६/२, डी वॉर्ड, गजानन संगीत विद्यालय,

शुक्रवार पेठ, कोल्हापूर

२/१०० श्री. विश्वनाथ बा. देवधर

१८०/अ/१२, गायवाडी, गिरगाव,

मुंबई ४०० ००४.

२/१०१ श्री. गोपाळ गणेश पुरोहित

गणेश कृपा, खालची आळी, मु.पो. देवरुख,

ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी ४१५ ८०४

२/१०२ श्री. मधुकर वामन पानसे

दत्तधाम, बाजार वॉर्ड, विरार (पू.)

ता. वसई, जि. ठाणे.

२/१०३ श्री. राजेंद्र आत्माराम सरदेसाई

रानजाई, २०१/ए, कस्तुर पार्क,

शिपोली रोड, बोरीवली (प.),

मुंबई ४०० ०९२.

२/१०४ सौ. सुनिता नंदू वाडीकर

गुलमोहर बिल्डींग, ब्लॉक नं. १८,

देवनार व्हिलेज रोड,

देवनार, मुंबई.

२/१०५ श्री. नंदकुमार श्रीहरी नाखरे

गजानन सेवा मंडळ, घर नं. १३६/१/१,

वडाळा शिवडी क्रॉसलेन, वडाळा,

मुंबई ४०० ०३१.

२/१०६ श्री. धुंडीराज राजाराम बाईग

१५३/४२२८, पंतनगर,

घाटकोपर (पू.),

मुंबई ४०० ०७५.

२/१०७ श्री. सुधीर बळीराम खांडेकर

मु.पो. घाटीवळे, ता. संगमेश्वर,

जि. रत्नागिरी.

२/१०८ श्री. गोविंद शिवराम पाध्ये

मु.पो. भू, ता. राजापूर,

जि. रत्नागिरी.

२/१०९ श्री. शशिशेखर गणेश जोशी

मु.पो. हरचेरी, ता. जि. रत्नागिरी.

२/११० श्री. दत्तात्रय वासुदेव मराठे

मु.पो. नाणीज, ता. जि. रत्नागिरी.

२/१११ श्री. रामचंद्र वामन मोघे

९/२९२, योगानंद सोसायटी, वझिरा नाका,

सुविद्यालय शाळेजवळ, बोरीवली (प.),

मुंबई -९२.

२/११२ श्री. दिलीप सखाराम भोपटकर

मु.पो. सोनवडे, ता. संगमेश्वर,

जि. रत्नागिरी.

२/११३ श्री. विष्णू सीताराम देसाई

चांगुणा स्मृती, २रा मजला, शंकरराव पाटील

बिल्डींग, डोंबिवली (पू.), मुंबई ४२१ २०१.

२/११४ श्रीमती उषा भालचंद्र भाटवडेकर

गुरुकृपा, खालची आळी,

रत्नागिरी ४१५ ६१२.

२/११५ श्री. अवधूत नरहर सरदेसाई

मु.पो. वेरवली बु ll, ता. लांजा,

जि. रत्नागिरी.

२/११६ सौ. अनघा माधव कुलकर्णी

२०१, संयोग अपार्टमेंट, ३५२, वीर

सावरकर मार्ग, दादर, मुंबई ४०० ०२८.

२/११७ श्री. चंद्रकांत जनार्दन लघाटे

१३, अनुराधा, अमृतकुंभ सोसायटी,

दादर, मुंबई ४०० ०२८.

२/११८ श्री. दिगंबर रामकृष्ण नाटेकर

८५६, शिवाजी नगर, भारत बॅग फॅक्टरीजवळ,

मारुती मंदिर, रत्नागिरी ४१५ ६१२.

२/११९ श्री. विजय शिवराम देसाई

७, लक्ष्मी प्रसाद खंडकर रोड, टिळक नगर,

डोंबिवली (पू.), जि. ठाणे ४२१ २०१.

२/१२० सौ. सुहासिनी संतोष बेलाटीकर

निर्धार, विधीशहा सोसायटी,

राजाजी पथ क्र. ३, डोंबिवली (पू.)- ४२१ २०१.

२/१२१ श्री. रविंद्र गो. भाट्ये

मु.पो. उंबरे, ता. जि. रत्नागिरी.

२/१२२ श्री. जयराम नारायण गुणे

१६९०, अंजनेय नगर, सेक्टर-८,

बेळगाव ५९० ०१६.

 

२/१२३ श्री. मोरेश्वर वासुदेव खांडेकर

मु.पो. घाटीवळे, ता. संगमेश्वर,

जि. रत्नागिरी.

२/१२४ श्री. ह.भ.प. वासुदेवबुवा बुरसे

शिवशंकर अपार्टमेंट, माणिकबाग,

सिंहगड रोड, पुणे ४११ ०५१.

२/१२५ श्री. आशिष श्रीकृष्ण प्रभुदेसाई

वामन निवास, डॉ. बोंद्रे यांचे घर,

मु.पो. देवरुख, जि. रत्नागिरी ४१५ ८०४.

२/१२६ श्री. हर्डीकर बंधू

सन्मित्र, ४, न्यू राजारामपुरी,

कोल्हापूर.

२/१२७ सौ. शकुंतला माधव बाकरे

२०४, गुरुकृपा को.ऑप. हौ. सोसायटी,

२रा माळा, लालबहादूर शास्त्री मार्ग,

एस. टी.वर्कशॉपजवळ, ठाणे ४०० ६०२.

२/१२८ श्री. मकरंद सुमंत (रामदासी)

लक्ष्मीनिवास बंगला, २११, श्रीकृष्ण

सोसायटी, सहकार नगर नं.२,

पुणे ४११ ००९.

२/१२९ श्री. सुहास मनोहर छत्रे

२४ बी, रेणुकानगरी, पुणे- सातारा रोड,

पुणे ४११ ०४३.

२/१३० श्री. विलास श्रीपाद जोशी

दोडके टॉवर, ब्लॉक नं. १६, वारजे,

मुंबई-पुणे रोड, पुणे.

२/१३१ श्री. श्रीरंग श्रीपाद विनायक कडवेकर/

सौ. राधिका श्रीरंग कडवेकर

४, आशास्मृती, कृष्णा कॉलनी, परमहंस नगर,

पौड रोड, कोथरूड, पुणे ४११ ०३८.

२/१३२ सौ. अर्चना शशांक सप्रे

३३२, अ, भास्कर भुवन,

शुक्रवार पेठ,

पुणे ४११ ०३०.

२/१३३ श्री. सुनील गणेश फणसळकर

बाळासाहेब खेर संकुल, ब्लॉक नं. एफ-१०,

१ला मजला, टिळक आळी, रत्नागिरी ४१५ ६१२.

२/१३४ श्री. माधव विष्णुपंत कुलकर्णी

ओमशांती भवन, टिळक आळी,

रत्नागिरी ४१५ ६१२.

२/१३५ श्री. अमित जयवंत जोशी

बी-३०३, पाम स्प्रिंग, कोरा केंद्रासमोर,

बोरीवली (प.), मुंबई ४०० ०९२.

२/१३६ श्री. अभय अशोक पाध्ये

मु.पो. लांजा, भटवाडी,

ता. लांजा, जि. रत्नागिरी.

२/१३७ सौ. सायली ज. डेगवेकर

भीमाशंकर को.ऑप. हौ. सोसायटी,

बी-७/२३, सेक्टर १९-ए, नेरूळ,

नवी मुंबई ४०० ७०६.

२/१३८ श्री. रविंद्र गोविंद जोशी

ब्रह्मपुरी, मु.पो. मलकापूर,

ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर.

२/१३९ श्री. श्रीकृष्ण शंकर मुळ्ये

मु.पो. कळझोंडी, ता. जि. रत्नागिरी.

२/१४० सौ. स्मिता नंदकुमार देसाई

वरची आळी, देवरुख, ता. संगमेश्वर,

जि. रत्नागिरी.

२/१४१ श्री. शंकर अच्युत भिडे

मु.पो. निवेंडी, ता. जि. रत्नागिरी.

२/१४२ श्री. जे. के. बेळणेकर

३११, अहिंसा टेरेस, पहाडी शाळा रस्ता,

जयप्रकाश नगर, गोरेगाव (पू.),

मुंबई ४०० ०६३.

२/१४३ श्री. महेश जगन्नाथ जोशी

२४६ ए/ई, गायत्री अपार्टमेंट,

नागाळा पार्क, कोल्हापूर.

२/१४४ श्री. संजय रघुनाथ देसाई

मु.पो. खावडी, ता. लांजा,

जि. रत्नागिरी.

२/१४५ श्री. महेश्वर वासुदेव ठाकुरदेसाई

भारती उदगावे शाळेजवळ, स्वस्तिक केबलनजीक,

आर.के. नगर, इचलकरंजी.

२/१४६ श्री. रामचंद्र पु. कशेळीकर

११, यशोप्रसाद, सज्जनवाडी, मिठागर रोड,

मुलुंड (पू.), मुंबई ४०० ०८१.

२/१४७ श्री. संजीव उपळेकर

ए-१/३०६, कांचनबन सोसायटी, शिवतीर्थ नगर,

कोथरूड, पुणे ४११ ०३८.

२/१४८ सौ. सुनिता पांडुरंग टिकेकर

शिवलीला बिल्डींग, आय.टी.आय. समोर,

मु.पो.ता.जि. रत्नागिरी ४१ ६१२.

२/१४९ सौ. नंदिनी शरदराव हर्डीकर

बिल्डींग नं. ६, १ला माळा, योगानंद सोसायटी,

वझिरा नाका, बोरीवली (प.), मुंबई ४०० ०९२.

२/१५० सौ. मंगला विष्णूपंत कोटीभास्कर

शकुंतला निवास, कन्याशाळेसमोर,

मु.पो. पनवेल, जि. रायगड.

२/१५१ सौ. लीला रामभाऊ शेवडे

१०, अपर्णा, आर. बी. मेहता रोड,

घाटकोपर (पू.), मुंबई ४०० ०७७.

२/१५२ सौ. मंदा फळणीकर

जीवन नगर, मिठानगर रोड,

मुलुंड (पू.), मुंबई ४०० ०८१.

२/१५३ सौ. सुशीला विष्णूपंत देऊसकर

१३, सतीश को.ऑप. हौ. सोसायटी,

मानपाडा रोड, पांडुरंग विद्यालयासमोर,

डोंबिवली (पू.), जि. ठाणे ४२१ २०१.

२/१५४ सौ. सरला र. तळवलकर

१२२, अनंताश्रम, शिवाजी पार्क,

दादर, मुंबई ४०० ०२८.

२/१५५ सौ. इंदिरा रामचंद्र शेवडे

कावसजीची चाळ, मु.पो. कर्जत, जि. रायगड

२/१५६ सौ. शालिनी विनायक देवस्थळी

५०१, रास्तेवाडा, रास्ता पेठ,

पुणे ४११ ००२.

२/१५७ सौ. नीलिमा एस. महाजन

३, रोझव्ह्यू, मु.पो. भिलारेवाडी,

कात्रजघाट, पुणे ४११ ०४६.

२/१५८ सौ. माधुरी श्रीकांत शेंबेकर

सी/२-१२०६, लोक एव्हरेस्ट,

जयशंकर डोसा मार्ग, मुलुंड (प.),

मुंबई -८०, फोन नं. २५६५२८५५ (०२२).

२/१५९ श्रीमती अपर्णा अच्युत सप्रे

मु.पो. जवळेथर, ता. राजापूर

जि. रत्नागिरी.

२/१६० सौ. शैलजा प्रमोद प्रभुदेसाई

श्री समर्थ भटवाडी, साटवली रोड, मु.पो. ता. , लांजा,जि. रत्नागिरी ४१६ ७०१.

२/१६१ डॉ. सौ. शैलजा प्रकाश आमोणकर

७७८, होमीव्हिला, पारशी कॉलनी,

टिळक रोड, दादर, मुंबई ४०० ०१४.

२/१६२ सौ. शालिनी शिवराम केतकर

अ-२, सरस्वती अपार्टमेंट, जोशी पाळंद,

रत्नागिरी ४१५ ६१२.

२/१६३ श्रीमती प्रेमला रघुनाथ करकरे

मु.पो. तुरळ, ता. संगमेश्वर,

जि. रत्नागिरी.

२/१६४ सौ. कुसुम अरविंद खांडेकर

राधा निवास, टिळक नगर हायस्कूलसमोर,

डोंबिवली (पू.), जि. ठाणे -४२१ २०४.

२/१६५ सौ. सीमा चिंतामणी तांबे

जोशीवाडी, चकाला, चंद्राबाई चाळीजवळ,

वनवासी राममंदिराजवळ, अंधेरी सहारा रोड,

मुंबई ४०० ०९९.

२/१६६ सौ. विद्या अच्युत मोघे

मातृश्रद्धा सोसायटी, २ए/१५,

टिळक नगर, डोंबिवली (पू.)

जि. ठाणे - ४२१ २०१.

२/१६७ सौ. अनघा अरविंद शेवडे

गणेशकृपा, ब्लॉक नं. ४, न.चिं. केळकर रोड,

रामनगर, डोंबिवली (पू.), जि. ठाणे ४२१ २०४.

२/१६८ सौ. मीरा विष्णू जोशी

जम्बोदर्शन सोसायटी, २रा मजला,

बहारदर्शन, अंधेरी (पू.), मुंबई ४०० ०६९.

२/१६९ सौ. राजश्री राजन खानोलकर

२७, गुरुकृपा, ३रा मजला, मानपाडा रोड,

शिवाजी पुतळ्याजवळ, डोंबिवली (पू.),

जि. ठाणे ४२१ २०४.

२/१७० सौ. कुंदा दामोदर पुजारी

मु.पो. नरसोबाची वाडी, घर नं. २१७,

ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर.

२/१७१ श्रीमती शकुंतला श्रीकांत नाटेकर

मु.पो. गिरमादेवी कोंड, ता. राजापूर,

जि. रत्नागिरी.

२/१७२ श्रीमती वत्सला शिवराम पंडीत

१६०ए, चाळ नं. २, खोली नं. ९, १ला मजला,

आग्रेवाडी, विठ्ठलभाईपटेल रोड, गिरगाव,

मुंबई ४०० ००४.

२/१७३ सौ. सुशीला गोविंद काटदरे

डी-२, अक्षय को.ऑप. हौ. सोसायटी,

जयराज नगर, बोरीवली (प.), मुंबई ४०० ०९१.

२/१७४ सौ. सुजाता चंद्रकांत आंबेकर

३४२, श्रीराम स्मृती, दत्ता नगर,

डोंबिवली (पू.), जि. ठाणे ४२१ २०४.